Bais Sholom of South Riverdale

The Silenced Hallel

The Mysterious Dialogue
תלמוד בבלי מסכת ערכין דף י עמוד ב
שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא! לא איקרי מועד. ראש חודש דאיקרי מועד לימא! לא איקדיש בעשיית מלאכה, דכתיב: השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לילה המקודש לחג טעון שירה, ושאין מקודש לחג אין טעון שירה. ראש השנה ויום הכיפורים דאיקרו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה לימא! משום דר’ אבהו, דאמר רבי אבהו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבש”ע, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר”ה וביום הכפורים? אמר להן: אפשר, מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה לפני? והא חנוכה דלא הכי ולא הכי וקאמר! משום ניסא. פורים דאיכא ניסא לימא! אמר רבי יצחק: לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ.
Four Approaches
1. The Rambam
רמב”ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ו
אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה,
צל”ח מסכת חגיגה דף יד עמוד א
הכונה שאין זה כשאר מצות זמנית כמו נטילת לולב שאם נטלו כבר יצא, אבל כאן כל היום יהיה יום תרועה, ומתרגמינן יבבא, או גנוחי גנח או ילולי יליל, וכינה היום על שם דבר זה לומר שאימת היום יהיה עליך,
2. R. Yaakov Meshulam Orenstein (Yeshuos Yaakov) (1775-1839)
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב
ואמר רבי יוחנן: מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה – בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?
3. R. Zvi Hirsh Chajes (1805-1855)
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב
והאמר מר: הקורא הלל בכל יום – הרי זה מחרף ומגדף!
4. R. Eliezer ben Nathan (Ra’avan) (1090-1170)
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א
בראש השנה – כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
רבי יוסי אומר: אדם נידון בכל יום, שנאמר ותפקדנו לבקרים